autoservis_auto_simek

Bloková výjimka

Náš autoservis Šimek provádí opravy i nových automobilů, aniž by padla záruka, kterou poskytuje autorizovaný importér nových vozidel.

Blokový výjimka

Jde o legislativní úpravu Evropské komise č. 461-2010, která se mj. týká i možnosti servisu a údržby nových vozidel v záruce v nezávislých autoservisech a jasně definuje, že záruční doba nesmí být vázána na opravy a prohlídky v značkových autoservisech a použití originálních náhradních dílů. Vozidlo, které je v záruce nemusí být opraveno jen v autorizovaném servisu. Tato výjimka neplatí pouze pro výměnu nebo opravu dílů s výrobní vadou.

Se svým novým autem můžete jezdit do servisu, pro který se rozhodnete a když víte, že opravu nebo servis provede kvalitně. Autoservis je zodpovědný za kvalitu provedené práce na vašem vozidle. Všechny úkony provedené na vašem vozidle musí být důkladně zdokumentované a proveden zápis do servisní knížky.

Neplaťte víc než musíte. Značkové servisy si účtují mnohem více než nezávislé, ale kvalitní autoservisy.

autoservis_auto_simek

Bloková výjimka – legislativní úprava Evropské komise č. 461-2010

Bloková výjimka 461/2010 pro servis a pro prodej náhradních dílů obsahuje kromě úvodních a přechodných ustanovení a definic pouze tři (staronová) hmotná ustanovení. Ta stanovují tzv. tvrdá omezení (hard clauses), která způsobují výluku z benefitů blokové výjimky a neplatnost smlouvy jako celku (kromě případných sankcí). Tato ustanovení nejsou nová, platila již v režimu blokové výjimky dosavadní. Zakazují dohody, jejichž cílem je omezit

a) prodeje náhradních dílů členy selektivního distribučního systému (autorizovaní prodejci/opravny) nezávislým opravnám, které používají tyto náhradní díly pro opravy a údržbu motorového vozidla

b) prodeje dodavatelů náhradních dílů, nářadí a diagnostiky autorizovaným nebo nezávislým prodejcům nebo autorizovaným nebo nezávislým opravnám

c) umísťování loga výrobců komponentů pro montáž motorových vozidel na těchto komponentech nebo náhradních dílech (dual branding)

Zásadní změna, kterou nové blokové výjimky přinášejí je podíl na trhu rozhodný pro aplikaci výjimky. Ten je stanoven ve výši 30 %, bez ohledu na typ distribučního systému a nesmí být překročen ani u jedné strany. Dosud platily limity pouze pro podíl na trhu dodavatele. Pro kvantitativní selektivní systém platila hranice 40 % a kvalitativní selektivní systémy spadaly pod výjimku bez ohledu na podíl na trhu.

To znamená, že značky, jejichž podíl na trhu přesahuje hranici 30 %, výhod blokových výjimek nepožívají. V takovém případě musí být soulad smluv s pravidly hospodářské soutěže zkoumán individuálně ve smyslu čl. 101/3 Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU. Obecně se vychází z toho, že trh oprav a údržby motorových vozidel a prodeje náhradních dílů k motorovým vozidlům je značkově orientován (brand specific) tedy že podíly dodavatelů na trhu limit 30 % překračují. Fakticky tedy pro servis a prodej náhradních dílů blokové výjimky neplatí.

Prakticky ale tato skutečnost velký význam nemá. Prakticky všechny značky provozují servis a prodej náhradních dílů v režimu kvalitativního selektivního distribuční systému (do sítě má přístup každý, kdo splňuje kvalitativní kriteria). Ten je považován obecně za soutěžně konformní. Vzhledem k tomu a s přihlédnutím k posuzovací a rozhodovací praxi a dalším předpisům, do kterých byla některá ustanovení z blokových výjimek přenesena (povinnost poskytovat technické informace) se soutěžní pravidla pro servis a prodej náhradních dílů nijak zásadně neposunují.

autoservis_auto_simek

Nadále tedy v oboru servisu a prodej náhradních dílů nebude mj. možné

 • určovat ceny (cenu lze pouze doporučit nebo určit jako maximální)
 • rozdělit si trh
 • uplatňovat nestejné podmínky/kriteria
 • omezovat aktivní/pasivní prodej/nabízení služeb konečným zákazníkům
 • odmítat autorizaci žadatelům, kteří splňují kvalitativní kriteria
 • spojovat autorizaci servisu s povinností prodávat i vozidla
 • podmiňovat autorizaci plněním kriterií, která nejsou kvalitativní
  Poznámka:
  selektivní kriterium je považováno za kvalitativní, jestliže
  jeho použití vyžaduje povaha výrobku
  je objektivní, kvalitativní povahy, je uplatňováno jednotně a nediskriminačně
  je uplatňováno pouze v nezbytném rozsahu
 • omezovat servis/prodej náhradních dílů jiných značek
 • omezovat lokaci autorizovaného servisu
 • omezovat používání dílů srovnatelné kvality (definice v čl. 20 Pokynů k blokové výjimce pro motorová vozidla)
 • požadovat používání originálních náhradních dílů (kromě záručních oprav, svolávacích akcí a servisu zdarma)
  Poznámka:
  Definice originálních náhradních dílů již není v bloková výjimce. Je obsažena v čl. 26 Směrnice 2007/46/ES o schvalování typů vozidel a přívěsů) a zmíněna v čl. 19 Pokynů k blokové výjimce pro motorová vozidla; zahrnuje náhradní díly
    vyráběné výrobcem vozidel
  vyráběné pro výrobce vozidel (včetně ND vyráběných na stejné výrobní lince)
    vyráběné podle specifikací a výrobních standardů výrobce
  Presumce originálního náhradního dílu, když výrobce potvrdí, že byl vyroben podle specifikace a výrobních standardů výrobce vozidel
 • zneužívat záruky a prodloužené záruky k vyloučení nezávislých opraven z trhu
 • omezovat dodavatele v prodeji originálních ND prodejcům a opravnám (autorizovaným i nezávislým)
 • omezovat právo umisťovat na náhradní díly logo/ochrannou známku výrobce
 • neposkytovat technické informace nezávislým servisům a operátorům (není již v blokových výjimkách ale v Nařízení o schvalování typu vozidel z hlediska emisí a z hlediska přístupu k technickým informacím o opravách a servisu vozidel – Euro 5 a 6 (Nařízení Komise 715/2007 a 692/2008)
 • bránit autorizovaným servisům prodávat náhradní díly nezávislým opravnám, které je používají pro opravy a údržbu vozidel
 • omezovat přístup výrobců náhradních dílů (opravárenského nářadí a diagnostiky) na trh (prodej autorizovaným a nezávislým prodejcům a opravnám a konečným uživatelům) a používání vlastního loga na náhradních dílech.

Oproti tomu bude možné zakázat autorizovaným prodejcům subkontrahování servisu, tj bude možné vázat autorizaci k prodeji na povinnost poskytovat servis (ale nikoli naopak)

Blokové výjimky již nestanovují minimální dobu trvání smluv resp. minimální délku výpovědní doby, povinnost řešit určité spory znalcem resp. rozhodcem a právo převést smlouvu na jiného člena autorizovaní sítě. Tyto otázky ponechávají na národních právních úpravách, kam svou povahou patří. Předpokládá se i úprava v Kodexech chování asociací výrobců.