Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky

1. Pronajímatel Autoservis Šimek s.r.o.,se sídlem: Jaroslava Haly 824, 763 12 Vizovice s provozovnou: tř. 3. května 910, 763 12 Zlín 4, IČO: 29353670, DIČ: CZ29353670, plátce DPH, přenechává nájemci zapůjčený předmět k dočasnému užívání dle ujednání stran nebo dle povahy daného předmětu a nájemce se zavazuje za toto pronajímateli zaplatit ujednané nájemné včetně vratné zálohy předem.

2. Nájemce může být fyzická osoba (dále jen FO) jako spotřebitel, FO podnikající jako OSVČ například uvedená v příslušném seznamu nebo jako právnická osoba (dále jen PO), která je také zapsána v příslušném seznamu. Ten, kdo jedná za PO je povinen předložit výpis z příslušného seznamu, ne však starší 3 měsíců. FO nebo FO podnikající předloží platný doklad totožnosti (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz).

3. Pronajímatel se zavazuje, že předmět nájmu přenechal nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu.

4. Dále se pronajímatel zavazuje, že předmět nájmu plní veškeré podmínky pro silniční provoz, je předán v čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy.

5. Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují (polepování, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození.

6. Nájemce podepsáním předávacího protokolu potvrzuje převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí veškerého příslušenství patřících k předmětu pronájmu, které k zapůjčenému předmětu náleží.

II. Užití předmětu nájmu

1. Nájemce je povinen o předmět nájmu pečovat jako by byl jeho vlastník, pečovat o něj jako řádný hospodář, musí podniknout veškeré nezbytné úkony, aby předmět nájmu chránil před případným poškozením, odcizením nebo jiným zásahem třetí osobou, kdy by mohl tento případný zásah třetí osobou předmět nájmu jakýmkoliv způsobem znehodnotit (vandalismus), popřípadě by došlo k jeho odcizení.

2. Nájemce je povinen v případě jakéhokoliv zásahu třetí osobou protiprávním zásahem do předmětu nájmu, tento zásah třetí osoby neprodleně ohlásit příslušným orgánům a protokol z toho oznámení předložit pronajímateli.

3. Pokud nájemce nepředloží uvedený protokol o oznámení nebo vůbec neoznámí uvedený zřejmé protiprávní zásah na předmět nájmu třetí osobou, nájemce je povinen uhradit při předání smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu díla, včetně příslušenství spojené s danou pohledávkou.

III. Cena předmětu nájmu, záloha, poplatky a kauce

1. Cena předmětu nájmu je stanovena v platném ceníku na stránkách www.autosimek.eu

2. Při převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen složit vratnou kauci v hotovosti, která je opět stanovena v platném ceníku.

3. Po řádném ukončení nájmu bude kauce vrácena zpět nájemci a popřípadě ponížena o částku prodlouženého nájmu nebo pokutu, kterou je pronajímatel oprávněn započíst proti složené kauci.

4. V případě, že nájemce včas nevrátí předmět nájmu v ujednané době nebo se dopředu nedomluví na době jeho prodloužení, je pronajímatel oprávněn započíst cenu za pronájem předmětu nájmu o přiměřenou částku z tohoto prodloužení, popřípadě započíst smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu nájmu dle výše uvedeného na složenou kauci.

5. V případě poškození pronajatého předmětu nájmu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství. Dále je nájemce povinen při předání uhradit rozdíl částky ve výši pořizovací ceny zapůjčeného předmětu, včetně příslušenství.

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu nájmu

1. Minimální doba pronájmu je den ( = 24 hodin).

2. Pronajatý předmět nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby vjeho otevírací době nebo po e-mailové či telefonické domluvě s pronajímatelem.

3. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po e-mailové domluvě se souhlasem pronajímatele nejméně však 24 hodin předem. Pokud pronajímatel neudělí výslovný souhlas s tímto postupem, má se za to, že nájemce porušil podmínky a vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši jedentisíckorunčeských. ( = 1.000,-)

4. Pokud předmět nájmu nebude vrácen dle výše stanovených podmínek a nájemce je v prodlení se splněním své zákonné povinnosti, je pronajímatel oprávněn kromě ceny pronájmu dále účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 100%,- Kč za každý započatý den držení předmětu nájmu. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.

5. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžitému zrušení smlouvy.

6. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši.

7. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět nájmu v době a na místo určené mezi ním a pronajímatelem. Předmět nájmu musí být řádně vyčištěn nájemcem. V případě nedodržení této povinnosti bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění – 300,- Kč;silné znečištění – 700,-Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.). Uvedený stav znečištění určí pronajímatel při vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli.

V. Stav pronajatého předmětu

Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu v řádném stavu. Zapůjčený předmět byl pronajímatelem předveden a předmět nájmu je tedy plně funkční a slouží k jeho účelu. Nájemce byl pronajímatelem plně seznámen s pravidly pro jeho zacházení a byly mu sděleny veškeré pokyny pro jeho manipulaci a řádnou péči. Předmět nájmu je v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

VI. Ručení nájemce

Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, vzniklé v průběhu pronájmu předmětu nájmu. Nájemce ručí i za případné škody, které vzniknou v důsledku přímé souvislosti s předmětem nájmu na majetku třetí osobě. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem nájmu. V případě poškození, je vrácená záloha krácena o náhradu škody.

VII. Ochrana dat

Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR a v souladu s GDPR.

VIII. Závěrečné ustanovení

Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.